Quy chế tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị, ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng