Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp, Lớp Dược khóa 3C, 4ABC, Dược liên thông 1, CĐ Điều dưỡng 13, Y Sỹ 33, 34 - Trình độ cao đẳng, Ngày thi: từ 12/8/2023 đến 14/8/2023