Về việc miễn thi tốt nghiệp môn Chính trị - Bậc Cao đẳng – Ngành Giáo dục Mầm non (QĐ 460)